Wat is pleegzorg?

 


Wanneer een ouder het moeilijk heeft om de zorg van zijn kind of jongere te dragen kan hij een beroep doen op een pleeggezin. Dit betekent dat het pleeggezin dan tijdelijk de zorg voor zijn kind overneemt. Wanneer de moeilijkheden in het eigen gezin voldoende opgelost zijn, dan keert het kind terug naar zijn ouders. Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen in een pleeggezin terecht. Deze leeftijd kan zelfs verlengd worden tot 20 jaar.


 

Ook tijdens het verblijf van hun kind in een pleeggezin, blijven de ouders sterk betrokken op hun kind. Er wordt een bezoekregeling uitgewerkt en op geregelde tijdstippen wordt overleg met de ouders georganiseerd. Belangrijke beslissingen over de kinderen (schoolkeuze, godsdienstaangelegenheden, medische ingrepen, enz…) gebeuren steeds in samenspraak met de ouders.


 

De begeleidende dienst zoekt ook samen met de ouders welke ondersteuning er voor hen kan gezocht worden.


 

Wie kan pleeggezin worden?


 

Zowel familie of kennissen van het kind en/of de ouders, maar ook gezinnen die door de pleeggezinnendienst geselecteerd zijn, kunnen pleegouder worden.
Het is belangrijk dat het kind vanuit z'n pleeggezin op een ongedwongen wijze contact met zijn beide ouders kan hebben en hiervoor positief ondersteund wordt door het pleeggezin.
De begeleidende dienst legt zowel contacten met de ouders, het pleegkind als de pleegouders en eventueel andere belangrijke betrokken zoals school, enz…
Wanneer het nodig blijkt kan voor het pleegkind gezocht worden naar een geschikte individuele begeleiding. Dit kan zowel door de begeleidende dienst worden opgenomen als door een externe hulpverlener.


 

Pleeggezinnen kunnen een dagvergoeding ontvangen van de Vlaamse overheid. De pleeggezinnendienst regelt de betaling hiervan aan het pleeggezin. Daarnaast staat de pleeggezinnendienst het pleeggezin bij voor allerlei administratieve zaken (o.a. regeling kinderbijslag, wijziging domicilie, inschrijving ziekenfonds, …)

 

gemaakt door en copyright ROBJ